Fodderbasis Tandem (Szemző & Gőz) at St. Petersburg, Aleksandrinsky Theatre – Cinematic Performance – 1st April 2018

THE FODDERBASIS TANDEM  – Tibor Szemző and László Gőz – at St Petersburg
1 April 2018, 7pm, Aleksandrinsky Theatre, New Stage

program: Tibor Szemző: That’s What There Is, »K«engravings, Tractatus

https://www.alexandrinsky.ru/afisha-i-bilety/novaya-muzyka-na-novoy-stsene-saund-vitgenshteyna-i-kafki-narrativnyy-minimalizm-tibora-semzye/